Notice: Undefined index: ref in /home/irrvjobsorg/public_html/page.php on line 132

Operational Manager Exchequer - Rheolwr Gweithredol - Gwasanaethau’r Trysor
Vale of Glamorgan Council
Job id 4319

South Wales and South West
Salary £53,958 - £59,350 OM1 SP 1-5

Closing Date 16th of August 2022


About us

The Vale of Glamorgan is a great place to live and work. People living in the Vale of Glamorgan are some of the happiest in the UK, enjoying a high quality of life which includes high exam pass rates and a short commute to work. Culture is the heart and soul of the Council. It impacts our engagement, motivation, satisfaction, and performance and will directly impact the success of the Council.

By supporting you as individuals to contribute to the Council and celebrating the great work we do, we will not only continue to create an amazing employee experience but create a culture where our people feel connected and have the right environment to thrive. We want to employ people who share and embrace our core values:

 • Open
 • Ambitious
 • Together
 • Proud

We offer a range of benefits to support a healthy work life balance, the full range are included on our website at:

Employee Benefits and Support (valeofglamorgan.gov.uk)

There are hybrid working arrangements in place with many of the team working predominantly from home.

Amdanom ni

Mae Bro Morgannwg yn lle gwych i fyw a gweithio. Mae pobl sy’n byw ym Mro Morgannwg yn rhai o’r hapusaf yn y DU, gan fwynhau safon byw uchel, sy’n cynnwys cyfraddau pasio arholiadau uchel a thaith fer i’r gwaith. Diwylliant yw calon ac enaid y Cyngor. Mae'n effeithio ar ein hymgysylltiad, ein cymhelliant, ein boddhad a'n perfformiad a bydd yn effeithio'n uniongyrchol ar lwyddiant y Cyngor.

Drwy eich cefnogi chi fel unigolion i gyfrannu at y Cyngor a dathlu'r gwaith gwych a wnawn, byddwn nid yn unig yn parhau i greu profiad anhygoel i weithwyr ond hefyd yn creu diwylliant lle mae ein pobl yn teimlo'n gysylltiedig a bod ganddynt yr amgylchedd iawn i ffynnu. Rydym am gyflogi pobl sy'n rhannu ac yn cofleidio ein gwerthoedd craidd:

 • Agored
 • Uchelgeisiol
 • Cydweithio
 • Balch

Rydym yn cynnig amrywiaeth o fuddion i gefnogi cydbwysedd bywyd gwaith iach. Mae'r ystod lawn ar ein gwefan yma:

Buddion a Chymorth i Weithwyr (valeofglamorgan.gov.uk)

Mae trefniadau gweithio hybrid ar waith gyda llawer o'r tîm yn gweithio gartref yn bennaf.

 

About the role

Pay Details: Grade OM1, Pay Scale 1-5, 53,958 to £59,350

Hours of Work / Working Pattern: 37 hours Monday to Friday

Main Place of Work: Civic Offices, Holton Road, Barry

This role leads the Council’s exchequer functions, to develop and deliver effective and clear operational management arrangements for the Council’s Exchequer Service incorporating Council wide Insurance, Housing Benefits, Council Tax Reduction Scheme, Accounts Payable, Income Management, Cashiers, Council Tax and National Non-Domestic Rates function.

Ynglŷn â'r rôl

Manylion Cyflog:  Gradd RhG1, Graddfa Gyflog 1-5, £53,958 i £59,350

Oriau Gwaith / Patrwm Gwaith: 37 awr, dydd Llun i ddydd Gwener

Prif Weithle:  Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri

Mae'r rôl hon yn arwain swyddogaethau trysorlys y Cyngor, i ddatblygu a chyflawni trefniadau rheoli gweithredol effeithiol a chlir ar gyfer Gwasanaeth Trysorlys y Cyngor gan ymgorffori Yswiriant y Cyngor cyfan, Budd-daliadau Tai, Cynllun Gostyngiad y Dreth Gyngor, Cyfrifon Taladwy, Rheoli Incwm, Arianwyr, y Dreth Gyngor ac Ardrethi Annomestig Cenedlaethol.

 

About you

You will need:

 • Experience of managing an area of operational responsibility with multi-disciplinary
 • A detailed knowledge of the legislative and regulatory framework governing local government and the finance
 • A track record of relevant
 • The ability to build and sustain
 • Excellent leadership qualities and the ability to successfully manage strategic service delivery at a senior level.
 • To be a highly motivated self-starter with the ability to motivate others and lead by example.

Amdanat ti

Bydd angen y canlynol arnoch:

 • Profiad o reoli maes cyfrifoldeb gweithredol gyda swyddogaethau amlddisgyblaethol.
 • Gwybodaeth fanwl am y fframwaith deddfwriaethol a rheoleiddiol sy'n llywodraethu llywodraeth leol a'r swyddogaeth gyllid.
 • Hanes o gyflawniad perthnasol.
 • Y gallu i adeiladu a chynnal partneriaethau.
 • Nodweddion arwain gwych a’r gallu i reoli gwasanaeth strategol ar lefel uwch.
 • Llawer o frwdfrydedd a’r gallu i ysgogi pobl eraill ac i arwain drwy esiampl.

 

For further information and to apply/ Am wybodaeth bellach ac i wneud cais:https://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/our_council/jobs/details.aspx?jobId=5102&jobTitle=Operational%20Manager%20Exchequer

 

 

 

      

Copyright © 2022 · All Rights Reserved · Institute of Revenues Rating and Valuation